Informace k ochraně zdraví a provozu ZUŠ MILEVSKO od 11. května do 30. června 2020

06.05.2020 18:20

Vážení rodiče a žáci,

od 11. května 2020 otevíráme opět výuku v hlavní budově školy v hudebním oboru.

Od tohoto data probíhá v hlavní budově ZUŠ Milevsko, Libušina 1217 individuální výuka (všechny hudební nástroje a sólový zpěv) a skupinová výuka (komorní hra) hudebního oboru dle běžného rozvrhu vyučovacích hodin.

Spuštění kolektivní výuky v budovách školy je odloženo na 18. 5. 2020, po ověření zájmu rodičů o takovou výuku.

Informace ke kolektivní výuce: 

 • Až do 30. 6. 2020 odpadá výuka v předmětu Hra v souboru, tzn. nekonají se zkoušky dechového souboru LEGO a Komorního flétnového souboru (oba p. uč. Adam), swingového orchestru SILVER BAND (p. uč. Chlumecký) a souboru PRVOCI (p. uč. Kašpar)
 • Předměty Přípravná hudební výchova, Hudební nauka (oba p. uč. Kašparová), Přípravný sborový zpěv a Sborový zpěv (tj. všechny zkoušky pěveckých sborů) budou případně otevřeny od 18. 5. 2020 po vyjádření zájmu rodičů. Distanční výuka kontinuálně probíhá.
 • Výuka výtvarného oboru bude otevřena od 18. 5. 2020 po ověření zájmu rodičů o výuku v budově školy. Většina učitelů je v rizikové skupině. Distanční výuka kontinuálně probíhá.

 

Následující informace k ochraně zdraví žáků a zaměstnanců ZUŠ vycházejí z materiálu MŠMT ČR, který je k dispozici ZDE.

Vstup do budovy a pohyb uvnitř

 • Vstup do budovy školy mají povolen pouze žáci ZUŠ, vstup jiných osob je zakázán.
 • Všichni žáci budou ve škole mít zakrytá ústa a nos (nosit roušku), kterou nebudou snímat. U dechových nástrojů sejmou roušku jen na pokyn učitele.
 • Při prvním vstupu do školy od 11. května 2020 předkládá žák tato prohlášení, podepsaná zákonným zástupcem:                                                                    - písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví                                                                                                 -- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti nebo čichu apod.)
 • Žádáme o akceptování skutečností uvedených v prohlášení a zvážení, zda bude do školy docházet žák z rizikové skupiny. Toto prohlášení neopomeňte, bude vyžadováno před první vyučovací hodinou.

    Formulář prohlášení je k dispozici ZDE. Namnožené formuláře budou k dispozici i ve        vstupní hale hlavní budovy ZUŠ, odkud je žák případně předá ven k podpisu.

 • Po vstupu do budovy školy si každý žák umyje ruce vodou a antibakteriálním mýdlem, které je k dispozici na každém umyvadle (na WC nebo v učebně) a desinfikuje si ruce desinfekcí (v učebně pod dohledem pedagoga).
 • V budově školy se žáci pohybují v odstupech asi 2 metry od sebe a nevytvářejí skupinky.
 • Ohledně dalších hygienických opatření (rozestupy, rozsazení, změna učebny atd.) se žák řídí pokyny učitele.
 • Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud by žák vykazoval některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a neprodleně kontaktován zákonný zástupce s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka ze školy (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase).

Tyto informace, včetně příloh, budou zákonným zástupcům doručeny rovněž e-mailem.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Ředitelství ZUŠ

 

—————

Zpět